Regulamin Biegu o rogatywkę rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrząsowicach

1. CEL IMPREZY
- przybliżenie postaci Witolda Pileckiego,
- propagowanie postaw patriotycznych,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Świątniki Górne i Małopolski,
- popularyzacja i upowszechnianie biegania

2. PATRONAT MEDIALNY
- Kurier Świątnicki

3. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie "Zielone Światło dla Wrząsowic"
ul. Wrzosowa 7
32 - 040 Wrząsowice
tel. 513 107 054
info@wrzasowice.info
biegwrzasowice@gmail.com

4. WSPÓŁORGANIZATORZY
- LKS Zielonka
- Gmina Świątniki Górne

5. PARTNERZY
- ITMBW Kraków
- Fundacja "Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich"

6. TERMIN I MIEJSCE
9 czerwca 2019 roku /niedziela/ we Wrząsowicach, boisko LKS Zielonka.
Start i meta biegu otwartego i głównego: boisko klubu sportowego LKS Zielonka. Dokładny harmonogram zostanie podany na stronach www Biegu.

7. DYSTANSE BIEGÓW
- biegi dla dzieci odbędą się na boisku klubu sportowego LKS Zielonka na następujących dystansach:
50 m bieg dla dzieci w wieku przedszkolnym /dziewczęta i chłopcy/
100 m klasa 1 - 2 szkoły podstawowej /dziewczęta i chłopcy/
200 m klasa 3 - 4 szkoły podstawowej /dziewczęta i chłopcy/
400 m klasa 5 - 6 szkoły podstawowej /dziewczęta i chłopcy/

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Biegów dla Dzieci w przypadku niesprzyjającej pogody.

- bieg otwarty dla młodzieży i dorosłych jest biegiem terenowym na dystansie 1 500 metrów, ze startem i metą na płycie boiska
- bieg główny jest biegiem terenowym na dystansie 10 kilometrów – dwie pętle po 5 kilometrów, ze startem i metą na płycie boiska
Organizator sporządzi klasyfikację dla uczestników, którzy zakończą Bieg po dystansie 5 km.

Trasy biegów otwartego i głównego prowadzą po drogach asfaltowych, odcinkach utwardzonych i ścieżkach leśnych.
Na trasach biegów otwartego i głównego Organizator dopuszcza do startu zawodników Nordic Walking.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo uczestnictwa w biegach otwartym i głównym mają osoby pełnoletnie oraz OSOBY W WIEKU od 13-18 LAT, JEŚLI MAJĄ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.
W biegu dla dzieci prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Wzór oświadczenia będzie dostępny w biurze zawodów, szkołach, przedszkolach oraz na stronie internetowej.
Bez przekazania KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie możliwy udział w biegu.
Najmłodsi zawodnicy (do lat 3) mogą pokonywać trasę w asyście dorosłego opiekuna pod warunkiem, że ich pokonanie trasy odbędzie się samodzielnie – dziecko nie jest ciągnięte, popychane przez opiekuna. W tym biegu liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa oraz udział.
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
Nie dopuszcza się startu zawodników z wózkami dziecięcymi i innymi pojazdami oraz zwierzętami.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Biuro zawodów mieści się na boisku LKS Zielonka Wrząsowice, ul. Sportowa Polanka 16. Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są przez internet /www.biegwrzasowice.pl/ lub w biurze zawodów w dniu zawodów. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza dostępnego w zakładce "ZAPISY" do 25 maja lub rejestrację w biurze zawodów w dniu zawodów i wniesienie opłaty startowej.
Opłata startowa w biegach dla dzieci wynosi 5 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 25 maja przelewem lub gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów.
Opłata startowa w biegu otwartym (1,5 km) wynosi 15 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 25 maja przelewem. Po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa będzie wynosić 20 zł.
Opłata startowa w biegu głównym (10 km) wynosi 30 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 25 maja przelewem. Po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa będzie wynosić 40 zł.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,jest możliwość przeniesienia jej na inną osobę do dnia 25 maja.

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia „Zielone Światło Dla Wrząsowic”
Nr konta: 74 1240 4520 1111 0010 4554 6807
W tytule przelewu proszę wpisać: "Na cele statutowe, Imię i Nazwisko"

10. NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzcy w biegu głównym jest pamiątkowa rogatywka rotmistrza.
2. Nagrodami za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach biegów są upominki rzeczowe – pamiątki okolicznościowe.
Wszyscy uczestnicy któzy ukończa Bieg, otrzymają pamiatkowe, odlewane medale.
Uczestnicy biegu głównego otrzymają również pamiątkową koszulkę.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 25 maja, Organizator nie gwarantuje przekazania pamiątkowego medalu i koszulki.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator zapewnia uczestnikom Biegu poczęstunek i napoje.
Odebranie numeru startowego przez uczestnika Biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

© wszystkie prawa zastrzeżone